Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

Ako zaplatiť členský poplatok za jednotlivca:

 • členský poplatok 5 €/sezónu.
 • Členské poplatky prosíme uhradiť výlučne bankovým prevodom na IBAN: SK67 7500 0000 0040 2662 0548, názov účtu Interchess CVČ Senica (organizačná jednotka MŠA Interchess). Účet je vedený v banke Československá obchodná banka, a.s..
 • Pri úhrade použite ako variabilný symbol 99014722. Bez udania variabilného symbolu nemôže byť platba priradená ku konkrétnemu členovi. Do poznámky je vhodné uviesť „GPX, Vaše meno popr. email“.
 • Postup pri úhrade internet bankingom pre hráča: Horvath Simon
  • IBAN: SK67 7500 0000 0040 2662 0548
  • konštantný symbol: 0308
  • variabilný symbol: 99014722
  • doplňujúce údaje do poznámky (nepovinné): „GPX, Vaše meno popr. email“
 • Ak platíte členský poplatok poštovou poukážkou (čomu by sme sa radi vyhli), dôsledne vyplňte poukážku a ústrižok si uschovajte.
 • Ak do správy pre prijímateľa uvediete adresu elektronickej pošty, organizátor vám bude zasielať Mesačník GPX v elektronickej forme.

Kto neuhradí členský poplatok súťažiacich v GPX:

 • Kto neuhradí členský poplatok v GPX, môže hrať turnaje a na stránke GPX nájde svoje turnajové výsledky. Nebude však zaradený do poradia súťažiacich v kategórii a nebude mať právo účasti v semifinálovom a finálovom turnaji. Nebude mať možnosť súťažiť o ceny v elektronickom Mesačníku GPX.

Dokedy treba uhradiť členský poplatok súťažiacich v GPX:

 • Poplatok je potrebné uhradiť do 29.02.2020 (pre hráčov, ktorí odohrajú prvý turnaj po tomto termíne, platí termín úhrady do 10 dní po odohratí prvého turnaja)

Ako zaplatiť členský poplatok za skupinu hráčov:

 • členský poplatok 5 €/sezónu za každého hráča.

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -